REGULAMIN KORZYSTANIA Z MODAGO.PL 

§1.

Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie pod adresem https://modago.pl/modago-regulamin bezpłatnie, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku. 

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, a w szczególności zasady:  

 1. przeglądania Produktów, w tym zdjęć i elementów opisowych Produktów oferowanych przez Partnerów; 
 2. wyszukiwania Produktów, poprzez korzystanie z wyszukiwarki; 
 3. filtrowania Produktów pod kątem kryteriów dostępnych w Serwisie, wybranych przez Użytkownika; 
 4. dodawania wybranych przez Użytkownika Produktów do Listy ulubionych; 
 5. przekierowywania na strony internetowe Partnerów; 
 6. Przeglądanie produktów podobnych do oglądanego produktu przez użytkownika; 
 7. Przeglądanie produktów ostatnio oglądanych/ klikniętych (w ramach danego urządzenia); 
 8. Przeglądanie treści o charakterze inspiracyjnym z zakresu mody (rekomendacje produktowe). 

Użytkownicy, a także wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Serwisu mogą skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej kontakt @ modago.pl. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta dzwoniący. 

 

§ 2. 

SŁOWNIK POJĘĆ 

Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 

 1. Administrator – Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02-674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym 44 691 550,00 zł, opłaconym w całości, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729; 
 2. Konsumentosoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź inna osoba, wobec której przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących Konsumenta; 
 3. Lista ulubionych zakładka, w której zapisane zostały Produkty polubione przez Użytkownika; 
 4. Partnerzy - partnerzy biznesowi Administratora, których Produkty prezentowane są w Serwisie; 
 5. Polityka prywatnościszczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności Użytkowników; 
 6. Produkty  towary Partnerów prezentowane w Serwisie; 
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część; 
 8. Serwis – strona internetowa www.modago.pl; 
 9. Treści wszystkie treści dostępne w Serwisie opublikowane przez Administratora; 
 10. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca stronę internetową Serwisu. 

 

§ 3. 

INFORMACJE OGÓLNE. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.  
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 2. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, Android, OSX, a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej.  
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet pomimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.: 
  1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,  
  2. programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,  
  3. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),  
  4. programy szpiegujące (spyware),  
  5. spam, 
  6. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.  
 4. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.  
 5. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:  
  1. zapory sieciowe, 
  2. regularna aktualizacja oprogramowania, 
  3. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów, 
  4. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym, 
  5. szyfrowanie transmisji danych, 
  6. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia, 
  7. używanie legalnych programów i aplikacji, 
  8. nstalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom. 
 6. Z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu, dochodzi do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na możliwości: 
  1. przeglądania Produktów, w tym zdjęć i elementów opisowych Produktów oferowanych przez Partnerów
  2. wyszukiwania Produktów poprzez korzystanie z wyszukiwarki; 
  3. filtrowania Produktów pod kątem kryteriów dostępnych w Serwisie, wybranych przez Użytkownika; 
  4. dodawania wybranych przez Użytkownika Produktów do Listy ulubionych; 
  5. przekierowywania na strony internetowe Partnerów; 
  6. Przeglądanie produktów podobnych do oglądanego produktu przez użytkownika 
  7. Przeglądanie produktów ostatnio oglądanych/ klikniętych (w ramach danego urządzenia) 
  8. Przeglądanie treści o charakterze inspiracyjnym z zakresu mody (rekomendacje produktowe) 
 7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta 
 8. Każda osoba korzystająca z Serwisu ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu koszt połączenia z serwerem, na którym znajduje się Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisu. 
 9. Zabronione są jakiekolwiek aktywności Użytkowników korzystających z Serwisu, które są bezprawne, naruszające niniejszy Regulamin, jak również takie, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub do celów sprzecznych z prawem.  

 

§ 4. 

PRZEGLĄDANIE PRODUKTÓW I WYSZUKIWANIE PRODUKTÓW. FILTROWANIE. DODAWANIE DO LISTY ULUBIONYCH. PRZEKIEROWANIE NA STRONĘ PARTNERA 

 1. Serwis nie prowadzi sprzedaży Produktów, jak również nie jest stroną transakcji handlowej zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem . Każda transakcja handlowa odbywa się bezpośrednio pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem, na warunkach określonych przez Partnera. 
 2. Wszystkie zasoby Serwisu są dostępne dla Użytkownika po wejściu na stronę Serwisu. Użytkownik może przeglądać Produkty, w tym przy użyciu filtrów oraz wyszukiwarki. 
 3. Użytkownik może wyszukać interesujące go kategorie produktów, klikając w okienko wyszukiwarki i wpisując nazwę Produktu 
 4. Użytkownik może ustawić dostępne filtry wyszukiwania, klikając w odpowiednią ikonę w Serwisie i tym samym wyszukiwać tylko interesujące go kategorie Produktów. 
 5. Użytkownik może dodać wybrane przez siebie Produkty do Listy ulubionych, klikając w ikonę serduszka znajdującą się obok Produktu. Lista ulubionych znajduje się na stronie głównej Serwisu. Produkty dodane do Listy ulubionych będą widoczne na tej liście przez czas życia odpowiedniego cookies.   
 6. Użytkownik może usunąć Produkt z Listy ulubionych ponownie klikając w ikonę serduszka znajdującą się obok Produktu.  
 7. Użytkownik, który chce uzyskać więcej informacji o danym Produkcie lub dokonać jego zakupu, powinien kliknąć w ikonę przedstawiają wybrany Produkt.  
 8. Kliknięcie w ikonę Produktu spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę internetową Partnera, zawierającą odrębny regulamin, zasady płatności i politykę prywatności. Przed dokonaniem zakupu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią tych dokumentów. 
 9. Administrator dba o to, aby informacje prezentowane przez Partnerów Serwisie, w szczególności wygląd Produktu, informacje o Produkcie, jego dostępność oraz cena były zgodne z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji o Produkcie Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Partnerem. Dodatkowo, indywidualne ustawienia urządzenia końcowego Użytkownika mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na ekranie Użytkownika, a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje itp.). 

 

§ 5.

REKLAMACJE 

 1. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisu, usługami dostępnymi w Serwisie mogą być składane elektronicznie na adres kontakt @ modago.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu. 
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Administrator w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji. 
 4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.  Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  
 5. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL  
 6. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 5 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. 
 7. Reklamacje dotyczące procesu działania stron internetowych Partnerów, procesów sprzedaży, płatności oraz samych Produktów należy kierować bezpośrednio do Partnera, administratora danej strony internetowej lub producenta Produktu.  

 

§ 6.

DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES 

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://modago.pl/modago-polityka-prywatnosci/. 

 

§ 7. 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa autorskie do treści umieszczanych przez Administratora w Serwisach, znaków towarowych, elementów graficznych, rozwiązań technicznych i informatycznych, baz danych, jak również nazwa Serwisów i nazwy Produktów podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi, Partnerom lub osobom trzecim. 

 

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w przypadku: zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego lub z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn. 
 2. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez Administratora przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z ich nową treścią zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisu.  
 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników nabyte na podstawie Regulaminu uprzednio obowiązującego.  
 4. Administrator może czasowo wyłączyć działanie Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji. Administrator uprzedzi Użytkowników o planowanej przerwie w działaniu Serwisów, chyba że charakter prac lub awarii uniemożliwi Administratorowi poinformowanie Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu usług.   
 5. Administrator nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Partnerów w Serwisie, zgodności Produktu z opisem, przebiegu transakcji handlowych, płatności, realizacji zmówienia, gwarancji, rękojmi, sposobu wykonania zobowiązania, jakości, legalności i bezpieczeństwa Produktów. We wszelkich sprawach dotyczących powyższych zagadnień Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio do Partnera lub producenta Produktu.  
 6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 
modago
promocje
ulubione
produkty