Polityka prywatności 

Data ostatniej modyfikacji: czerwiec 2022 r. 

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki Burda Media Polska Sp. z o.o. na (Burda, my) wykorzystuje dane osobowe zbierane podczas korzystania z serwisu modago.pl (Serwis)a także podczas korzystania z naszych usług. 

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszego Serwisu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

Kim jesteśmy? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest jaki Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. 

 

Jak się z nami skontaktować? 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się naszym Inspektorem Ochrony Danych  

 • drogą mailową: iodo@burdamedia.pl lub
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony DanychBurda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej? 

Dane osobowe to informacje, które samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami pozwalają ustalić Twoją tożsamość (tj. imię i nazwisko, adres email, adres, ale też określone dane dotyczące Twojej aktywności online).  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursów oraz w celach marketingowych.  

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych. 

 

Usługi niewymagające logowania 

Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających zalogowania. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 

Konkursy i loterie 

Jeżeli zdecydujesz się wziąć udział w konkursie lub loterii Twoje dane zawarte w zgłoszeniu, a w przypadku wygranej również dodatkowe dane niezbędne do dostarczenia nagrody i spełnienia obowiązków podatkowych, będą przetwarzane przez nas zgodnie z regulaminem konkursu lub loteriiw następujących celach:

 • realizacji, rozstrzygnięcia konkursu lub loterii, wyłonienia zwycięzcy, dostarczenia nagród, publikacji danych osobowych laureatów w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w przypadku wygranej w konkursie i otrzymania nagrody w celach realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

Marketing bezpośredni, reklama 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wyświetlania Ci reklam w Serwisie. Mogą one dotyczyć naszych usług i produktów oraz usług i produktów naszych partnerów reklamowychReklamy te mogą być niezwiązane z Twoimi preferencjami albo dopasowane do tematyki strony lub też do Twoich preferencji i zainteresowań (np. na podstawie danych dotyczących Twojej aktywności w serwisach). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

W związku z monitorowaniem skuteczności prowadzonych kampanii wykorzystujemy pewne informacje, w tym identyfikatory, stanowiące dane osobowe oraz informacje o Twojej interakcji z konkretną reklamą (tj. informacje o wyświetleniu reklamy, kliknięciu w reklamę, poruszaniu się pomiędzy naszymi domenami itp.). Podstawą ich przetwarzania we wskazanym celu jest nasz oraz naszych partnerów prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Prowadzenie statystyk, analiza ruchu, udoskonalenie usługpoprawa komfortu korzystania oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego 

tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące w szczególności adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe, unikalnego ID oraz ID urządzenia, a także informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie. 

 

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Zapobieganie nadużyciom

Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące w szczególności adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe, unikalnego ID oraz ID urządzenia oraz komunikacji z nami, a także informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie oraz informacje przekazywane nam przez innych użytkowników Serwisu oraz uprawnione organy w celu zapobiegania nadużyciom, działaniom niezgodnym z regulaminem oraz działaniom godzącym w społeczność naszego Serwisu. 

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Portale społecznościowe

Prowadzimy stronyprofile i kanały w na portalach społecznościowych, tj. Facebook, w celu promowaniu działalności podmiotów z Grupy Burda, informowaniu o promocjach, produktach lub usługach, komunikacji z użytkownikami, prowadzenia statystyk dot. korzystania z naszych stron na portalach społecznościowych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali w zakresie, w jakim użytkownicy dokonują aktywności na profilach i kanałach Burda zgodnie z regulaminami wskazanych portali. Przetwarzane w tym celu dane osobowe obejmują w szczególności: nicki, loginy, zdjęcie profilowe, imiona i nazwiska osób lubiących lub obserwujących strony, profile lub subskrybujących kanały, a także dane zawarte w zamieszczanych przez użytkowników postach, komentarzach, recenzjach, dane dotyczące reakcji i innych aktywności użytkowników oraz inne dane publikowane przez użytkowników na stronach, profilach i kanałach na portalach społecznościach prowadzonych przez podmioty z Grupy Burda. 

 

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadnioninteres (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Informujemy, że w odniesieniu do przetwarzania danych w ramach prowadzonych przez nas stron na portalu społecznościowym Facebook na potrzeby statystyk razem z Facebook Ireland działamy jako współadministratorzy Twoich danych. Uzgodnienia dotyczące współadministrowania znajdziesz na stronie (link: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).

Korzystanie przez nas z produktów Facebook odbywa się zgodnie z postanowieniami regulaminu Facebook. Więcej informacji o statystykach stron najdziesz na stronie (link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Facebook Ireland można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook Ireland pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu, w tym przesłane za pomocą wiadomości na portalu społecznościowym. Przetwarzamy w tym celu także dane dotyczące korzystania z naszego Serwisudane związane z realizacją zawartej między nami umowy lub inne dane związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem. 

 

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W przypadku zaistnienia nieporozumień i konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego możemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w koncie, Twoje dane osobowe dotyczące korzystania z naszego Serwisu oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 

 

Podstawa przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Działanie naszego Serwisu nie było by możliwe bez korzystania z zewnętrznych dostawców. Przekazujemy dane osobowe użytkowników naszego Serwisu dostawcom usług, z których korzystamyDostawcy usług, którym przekazaliśmy dane osobowe podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

Korzystamy z następujących dostawców usług, będących tzw. podmiotami przetwarzającymi: 

 • dostawcy narzędzi do analizy ruchu i aktywności w serwisach  
 • portale społecznościowe
 • dostawcy narzędzi do zindywidualizowanych kampanii marketingowych
 • dostawcy hostingu i utrzymania serwisu
 • dostawcy usług teleinformatycznych oraz usług w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT
 • dostawcy usług z zakresu obsługi klientów
 • agencje marketingowe
 • biura rachunkowe i księgowe
 • podmioty zajmujące się windykacją należności
 • dostawcy usług archiwizacyjnych oraz niszczenia dokumentów.

 

Przekazujemy dane do następujących podmiotów, które samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania tzw. administratorzy: 

 • operatorzy sieci reklamowych dostarczający narzędzia do zindywidualizowanych kampanii remarketingowych 
 • kancelarie prawne, audytorzy, doradcy 
 • operatorzy telekomunikacyjni 
 • partnerzy reklamowi. 

 

Udostępniamy Twoje dane, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych. 

 

Przekazywanie danych

Zasadniczo podmioty, którym przekazujemy dane osobowe mają siedzibę w państwie znajdującym się w Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub państwie uznanym za zapewniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektóre z podmiotów, którym przekazujemy dane mają siedziby w krajach znajdujących się poza EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przekazywaniu danych lub otrzymania kopii standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż: 

 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy
 • w celu realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez okres wymagany przez te przepisy 
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia 
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – nie dłużej niż do czasu uznania przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych za skuteczny 
 • przypadku konkursów i loterii – przez czas trwania konkursu, przez okres niezbędny do wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji 
 • w odniesieniu do zapytań, skarg lub wniosków niezwiązanych z realizacją umowy - Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 2 lata 
 • dochodzenie roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy

 

Jakie prawa Ci przysługują? 

Masz prawo do żądania: 

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas
 • kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy
 • sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe
 • usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
  • wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych 
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane
  • wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny
  • Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, tj. zażądać, żebyśmy zaprzestali ich wykorzystywania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych
  • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

 

Masz również prawo:

 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy ze względu na Twoją szczególną sytuację ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw
 • wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • do wniesieniaskargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji Kontakt:  https://modago.pl/modago-kontakt  

Jeżeli Twoje żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne możemy zażądać rozsądnej opłaty za realizację takiego żądania lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. 

 

W związku ze świadczonymi usługami w Serwisie zamieszczamy odnośniki do innych stron internetowych. Te inne strony internetowe publikują własne polityki dotyczące prywatności, a ich właściciele odpowiadają za przetwarzanie danych osobowych użytkowników tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności w przypadku odwiedzania wskazanych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na innych stronach internetowych, za same strony ani za praktyki prowadzących je podmiotów dotyczące prywatności. 

 

Cookies

 • Czym są pliki Cookies i inne podobne technologie?

  Cookies to małe pliki tekstowe instalowane w Twoich urządzeniu, gdy przeglądasz strony internetowe. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Ze względu na cykl życia cookies są: sesyjne (usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej) lub trwałe (usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej). Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, cookies mogą być: własne – ustawiane przez nasze serwery internetowe albo podmiotów trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron.. W naszym Serwisie wykorzystywane są także inne podobne technologie jak piksele, wtyczki, tagi, web beacons, fingerprinting, Local Storage. Łącznie technologie te będziemy dalej nazywać cookies. 

  Zapisujemy na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz odczytujemy informacje zawarte w plikach cookies już zapisanych na Twoim urządzeniu, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Nie dotyczy to jedynie plików cookies koniecznych do zapewnienia funkcjonowania naszych serwisów, świadczenia Ci usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

 • Jak wyrazić lub cofnąć zgodę na cookies?

  Zgodę na stosowanie cookies oraz podobnych technologii lub cofnięcie zgody wyraża się za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

  Przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki możesz usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie lub tylko niektóre pliki cookies. Dla przykładu możesz np. blokować zapisywanie plików trwałych lub plików pochodzących z innych witryn jak również usuwać pliki zapisane w pewnym przedziale czasu lub podczas danej sesji. Możesz ponadto wybrać przeglądanie naszej strony w trybie „prywatnym”, które ograniczy zakres danych rejestrowanych przez komputer.

  W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji "Pomoc" można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookies oraz jak zablokować działanie plików cookies.

  Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza zapisywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić usunięcie zapisanych plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 • W jakich celach wykorzystujemy plik cookies?
  • Świadczenie usług na żądanie użytkowników (niezbędne cookies). Używamy własnych plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom dostępu do zasobów Serwisu, umożliwienia użytkownikom płynnej nawigacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
  • Optymalizacja korzystania ze serwisu (optymalizacyjne cookies). Używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom wygody korzystania z naszego Serwisu, w tym w celu ograniczania ilości emisji pojawiających się powiadomień (np. o wykorzystywaniu plików cookies). Używamy plików cookies także w celu sprawdzenia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania preferencji użytkowników.
  • Statystyka wyświetleń (analityczne cookies). My oraz inne podmioty świadczące na naszą rzecz usługi analityczne (np. Google Analytics, Gemius Prism) korzystamy z plików cookies, przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu za pomocą, którego korzystasz z Serwisu w celu liczenia wizyt w naszym Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie zasoby były najczęściej wyświetlane lub wykorzystywane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.
  • Wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji użytkowników (reklamowe cookies). Korzystamy z plików cookies, przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu za pomocą, którego korzystasz z Serwisu w celu prowadzenia zindywidualizowanych kampanii marketingowych naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych partnerów reklamowych oraz monitorowania skuteczności kampanii. Pliki cookies zapamiętują, że dany użytkownik naszej strony odwiedził tę stronę oraz to, jakie aktywności na niej podejmował.
 • Lista cookies i szczegółowe informacje o cookies wykorzystywanych w naszym serwisie jest dostępna pod linkiem
 • Cookies i inne technologie śledzące podmiotów trzecich

  Serwisie umieszczone są pliki cookies i podobne technologie pochodzących od naszych partnerów. Za pomocą tych plików i innych podobnych technologii zbierane są informacje o aktywności użytkowników, w tym informacje dot. interakcji z konkretną reklamą. Informacje te są przetwarzane w celach marketingowych, statystycznych oraz analitycznych. Umożliwiają one nam oraz naszym partnerom dotarcie do użytkowników z reklamami po opuszczeniu naszego Serwisu oraz korzystanie z usług reklamowych innych podmiotów w tym operatorom sieci reklamowych, wyświetlanie użytkownikom sprofilowanych reklam dopasowanych do ich zainteresowań. 

  Informacja o celach wykorzystywania cookies podmiotów trzecich i zebranych za ich pomocą danych osobowych są dostępne w politykach na stronach internetowych każdego z podmiotów. Linki do tych polityk są podane poniżej:

 

Aktualizacje Polityki prywatności 

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowanaInformację o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności zamieścimy na stronie, a w górnej części niniejszego dokumentu wskażemy datę ostatniej aktualizacji. 

 

modago
promocje
ulubione
produkty